Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend gemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Amstel Design District Fase 2’ vrijgegeven is voor terinzagelegging.

Bestemmingsplan

Ten noorden van de A10 oost wordt op het braakliggende terrein, gelegen tussen de bestaande bedrijven aan de Van Marwijk Kooystraat, de Willem Fenengastraat en de Spaklerweg, een nieuwbouw ontwikkeling mogelijk gemaakt. Een ontwikkeling in twee fases. Voor fase 1 is in 2021 een wijzigingsplan vastgesteld waarmee maximaal 45.000 m2 aan (creatieve) bedrijvigheid mogelijk is gemaakt.

Het bestemmingsplan ‘Amstel Design District Fase 2’ maakt maximaal 35.000 m2 aan functies mogelijk, waaronder maximaal 390 woningen, 154 appartementen voor verblijf tot maximaal 1 jaar, maatschappelijke functies (2.400 m2 bvo) en detailhandel, horeca en dienstverlenende functies (maximaal 1.000 m2 bvo).

Om deze herontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Amstel Design District Fase 2’, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van donderdag 14 december 2023 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk a/d Amstel. Inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan online via Externe link:www.ouder-amstel.nl of telefonisch via (020) 496 21 21.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Amstel Design District Fase 2’ is, met de daarop betrekking hebbende stukken, digitaal raadpleegbaar via Externe link:www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0437.BPAmstelDesignD2-ON01.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk a/d Amstel.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Lees voor