Procedure nieuwe initiatieven in de Werkstad

Voor eigenaren of ontwikkelaars met een initiatief heeft de gemeente Ouder-Amstel de initiatieventafel ontwikkelt. Hier wordt bekeken of initiatieven passen binnen het bestemmingsplan en wanneer dit niet het geval is, of ze kansrijk zijn op basis van het ruimtelijk beleid. Dit kan op basis van een eerste idee, ook wanneer er nog geen sprake is van een plan. Wanneer het initiatief past binnen het bestemmingsplan wordt de reguliere vergunningenprocedure doorlopen.

Als het initiatief afwijkt van het bestemmingsplan, maar wel kansrijk wordt geacht, wordt een startovereenkomst opgesteld en gaan gemeente en ontwikkelende partij samen aan de slag om te komen tot een Ruimtelijk Plan. Op basis hiervan besluit het college van Burgemeester en Wethouders over de haalbaarheid en of de gemeente bereid is af te wijken van het bestemmingsplan.

De Ruimtelijk Economische Visie, de Richtlijnen voor Ontwikkeling en het Beeldkwaliteitsplan Werkstad OverAmstel vormen samen het ruimtelijk beleid voor de transformatie van bedrijventerrein Amstel Business Park Zuid naar Werkstad OverAmstel. Deze producten geven de hoofdlijnen van de transformatie weer: er ligt geen uitgewerkt stedenbouwkundig kader. Door met elkaar aan de slag te gaan en ook de eigenaren van omliggende kavels zoveel mogelijk te betrekken, ontstaat een plan dat door alle partijen gedragen wordt. De stukken van het ruimtelijk beleid zijn hier te downloaden.

Het plan komt tot stand in gesprek met de supervisor. Al bij de start van de planvorming is een gesprek met de supervisor mogelijk. Het supervisieteam komt om de week op donderdagmiddag bijeen.

Samenwerking gemeenten Ouder-Amstel en Amsterdam

ABP-Zuid ligt in de gemeente Ouder-Amstel. De grond is voor het grootste deel in eigendom van de gemeente Amsterdam. Het beheer van de openbare ruimte is uitbesteed aan Stadsdeel Amsterdam Oost. Deze complexe situatie maakt het voor ondernemers soms lastig de juiste contactpersonen te vinden. Ook zijn er verschillen in beleid, bijvoorbeeld ten aanzien van hotelontwikkelingen.

Gemeente Ouder-Amstel en de gemeente Amsterdam werken bij de ontwikkelingen in Werkstad OverAmstel nauw samen. Gemeente Ouder-Amstel is hierbij verantwoordelijk voor de ruimtelijke planvorming als “bevoegd gezag”, gemeente Amsterdam als grondeigenaar en beheerder voor de openbare ruimte en (indien van toepassing) erfpachtherziening. Tussen de gemeentes is regulier overleg, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau.

 

 

Lees voor